POGODA

Reklama

Wydarzenia

ikamien.pl • Czwartek [17.03.2022, 16:50:47] • Golczewo

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - Присвоєння номеру ПЕСЕЛ для гром

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - Присвоєння номеру ПЕСЕЛ для гром

fot. golczewo.pl

Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się na ich pisemny wniosek numer PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o nadanie numeru PESEL (do pobrania poniżej),
- dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie,
- 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu lub dowodu osobistego).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

71-410 Golczewo

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz.583)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.).

Inne informacje:

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Numer PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia w/wym. wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany.

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Golczewie z wypełnionym wnioskiem i dostarczyć fotografie oraz zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wraz z nadaniem numeru PESEL można jednocześnie uzyskać profil zaufany.

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Громадянин України, який внаслідок бойових дій був змушений покинути свою країну та легально в'їхав на територію Республіки Польщау період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважається законним строком на 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року. Перебування дитини народженoї на території Республіки Польща матір'ю, яка є особою, зазначеною в першому реченні, у період, що стосується матері.

Громадянам України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв'язку з воєнними діями на території України, будь-який орган виконавчої влади ґміни на їх письмову заяву отримує номер PESEL, що дозволить реалізувати ряд державних послуг для цих людей.

Необхідні документи:

• заявка на номер PESEL (завантажити нижче),

• проїзний документ, карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу (також недійсний), а для осіб до 18 років також документ, що підтверджує народження,

• 1 кольорова фотографія розміром 35x45 мм, на якій зображено людину в положенні спереду, без головного убору та темниx окулярів, дивиться прямо перед сeбe, з відкритими очима, з природним виразом обличчя та з закритим ротом (щодо паспорта чи ID-картки).

Місце подання документів:

Заява про надання номера PESEL громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни подається особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в письмовій формі з власноручним підписом, заповненим латиницею заявником або працівником комунальної влади на підставі даних, наданих заявником. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, опікун, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Примітка: при подачі заяви повинні бути присутні неповнолітні віком від 12 років.

Уряд міста Гольчево Вул

Звиченства 23 ( Zwycięstwa 23)

72-410 Гольчево (Golczewo)

Процедура звернення: - не стосовуєтьсяПравова основа:

• Закон від 12 березня 2022 року. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (від 2022 року, ст. 583),

• Акт від 14 червня 1960 року - Кодекс адміністративного судочинства ( від 2021 року, ст. 735 із змінами).

Інша інформація:

Номер PESEL відповідно до Закону від 12 березня 2022 року. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави надається міністром, уповноваженим з питань комп'ютеризації, шляхом матеріально-технічної діяльності громадянам України та членam сім'ї, які не є громадянами України, які на законних підставах вїхали на територію Республіки Польщa безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 р. та заявляють про намір залишитися на території Польщі та громадянам України, які мають карту поляка, та найближчим членам їхніх сімей, які виїхали з території України у період з 24 лютого 2022 року. а потім легально прибули на територію Республіки Польща та заявляють про намір залишитися в Польщі.

Номер PESEL на підставі закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни не надається громадянам України, які мають посвідку на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання, статус біженця, додатковий захист, згода на допустиме перебування. Громадяни України, які подали заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано такі заяви та заявили про намір подати вищезазначені заяв або яких стосуються такі заяви про наміри. У разі відкликання зазначеної заяви громадянином України може бути присвоєно номер PESEL.

Особи, яким уже присвоєно номер PESEL (без фотографій та відбитків пальців), повинні повторно звернутися до Mіського управління в Гольчеві із заповненою заявою, надати фотографії та залишити відбитки пальців. Відповідно до Закону ці дії є необхідними для того щоб громадяни України могли скористатися з допомоги, передбаченої Законом про допомогу громадянам України.

Поряд із призначенням номера PESEL, ви також можете отримати довірений профіль.

Якщо ви хочете займатися офіційними справами онлайн? Вам потрібен надійний профіль. Це безкоштовний інструмент, який дозволяє вирішувати певні офіційні справи в режимі онлайн, на веб-сайтах державного управління, не виходячи з дому (включаючи ePUAP, CEIDG, ZUS, податкову службу та управління ґмін, повітів, воєводств та центральної державної адміністрації).

Wniosek o nadanie numeru PESEL PL/RUS golczewo.pl/lib/yqsldj/rus-wniosek-o-nadanie-numeru-pesel-l0tp2mxo.pdf

Wniosek o nadanie numeru PESEL PL/UA golczewo.pl/lib/yqsldj/ukr-wniosek-o-nadanie-numeru-pesel-l0tpavdk.pdf

źródło: golczewo.pl


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl
■ Już 12 sierpnia 2022 roku o godzinie 19.00, drugiego dnia XX edycji Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie, odbędą się – tak jak w latach minionych - wybory Miss Festiwalu Gwiazd Sportu. Zapraszamy piękne i wysportowane dziewczyny do wysyłania zgłoszeń na adres mailowy: fundacjamisselite@gmail.com lub kontaktu telefonicznego pod numerem +48 660 230 620. Czeka na was wiele atrakcyjnych nagród. ■ W Międzywodziu paliło się stoisko z hulajnogami. Z urządzeń nic nie zostało, są duże straty ■ W tym sezonie letnim w województwie zachodniopomorskim utonęło już 16 osób. Włącz wyobraźnie nad wodą! ■ Oświadczenie Klubu Radnych Ziemi Kamieńskiej: Jakie były motywy nadania placowi koło katedry w Kamieniu Pomorskim takiej nazwy? Do redakcji portalu ikamien.pl dotarło oświadczenie klubu radnych Ziemi Kamieńskiej. Dotyczy ono kwestii nadania placowi w Kamieniu Pomorskim nazwy "Skwer Miłośników Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej". - W dniu 24 czerwca 2022 roku radni Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, zrzeszeni w Klubie Radnych Ziemia Kamieńska oraz radna Rady Miejskiej Monika Kosińska podjęli uchwałę o nadaniu nazwy placowi, na którym posadowiona jest metaloplastyka przedstawiająca kamieńskie organy, położone na przeciwko Katedry w Kamieniu Pomorskim - czytamy w oświadczeniu. ■