ikamien.pl • Niedziela [13.11.2022, 14:06:53] • Lubin

Rewitalizacja terenów fabryki cementu w Lubinie. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenów byłej cementowni

Rewitalizacja terenów fabryki cementu w Lubinie. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenów byłej cementowni

fot. ikamien.pl

Na terenie starej cementowni w Lubinie powstaną apartamentowce wraz z lokalami usługowymi, zabudową mieszkalną, a także garażami podziemnymi. Burmistrz Międzyzdrojów opublikował właśnie obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tej inwestycji.

Na wniosek pełnomocnika inwestora firmy STEP BY STEP FRUKACZ PODLIŃSKI SP. K., ul. Portowa 16, 72-600 Świnoujście. Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek poinformował mieszkańców o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji terenów po byłej cementowni w Lubinie.

Rewitalizacja terenów fabryki cementu w Lubinie. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenów byłej cementowni

fot. ikamien.pl

Pełna treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Burmistrz Międzyzdrojów działając na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwana dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29.09.2022r. Pełnomocnika Patryka Pniewskiego, ul. Świętojańska 79/9, 81-389 Gdynia reprezentującego Firmę STEP BY STEP FRUKACZ PODLIŃSKI SP. K., ul. Portowa 16, 72-600 Świnoujście, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „REWITALIZACJA TERENÓW FABRYKI CEMENTU W LUBINIE – BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW USŁUGOWYCH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI Z GARAŻEM PODZIEMNYM I KOMPLEKSU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CZĘŚCI DZ. NR 1 W LUBINIE, GM. MIĘDZYZDROJE WRAZ Z ROZBIÓRKĄ TRZECH BUDYNKÓW I CZWARTEGO W CZĘŚCI ”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

W siedzibie Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. Plac Ratuszowy 1 pokój 107 (I piętro) (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30 -15:30, środa w godz. 7:30-16:30 oraz piątek w godz. 7:30-14:30) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 91 32 75 669 można zapoznać się i wnieść uwagi do zgromadzonego materiału.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane, w tej samej sprawie wystąpił również o stanowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii od ww. organów.

Rewitalizacja terenów fabryki cementu w Lubinie. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenów byłej cementowni

fot. ikamien.pl

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/38958/