ikamien.pl • Wtorek [08.03.2022, 18:02:40] • Kamień Pomorski

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych - ROPS

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych - ROPS

fot. Organizator

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 282/22 z dnia 1 marca 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:
1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kwota: 230 000,00 zł
2. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców, kwota: 50 000,00 zł
3. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób, kwota: 50 000,00 zł
4. Działalność na rzecz osób starszych, kwota: 100 000,00 zł
5. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, kwota: 150 000,00 zł
6. Wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością poprzez „Asystenta pracodawcy” – realizacja w min. 2 powiatach, wraz z organizacją forum inkluzyjnego HR-u oraz spotkań promujących postawy prozatrudnieniowe osób z niepełnosprawnością, kwota:120 000,00 zł
7. Przeprowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych, kwota: 80 000,00 zł

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 780 000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 r.

Nabór ofert trwa do 24 marca 2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 17 marca 2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są na stronie internetowej: www.bip.wzp.pl (menu: Obszary działania - Dotacje - Ogłoszenia konkursowe).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
Anna Janiak, tel. 91 42 53 629
Malwina Kozera – Lesner, tel. 91 42 53 608
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pokój nr 319

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem:

rops.wzp.pl/dotacje-dla-organizacji-pozarzadowych/ogloszenia-o-konkursach/ogloszenie-wazne-od-4-marca-2022-r-do-24-marca-2022-r

źródło: powiatkamienski.pl

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/37104/