ikamien.pl • Niedziela [27.09.2015, 19:44:32] • Świerzno

Już we wtorek IX Sesja Rady Gminy w Świerznie

Już 29 września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Gminy w Świerznie. Początek obrad o godzinie 14.00.

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 29 września 2015 roku o godzinie 14. 00 odbędzie się IX posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Świerznie (budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji).

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Świerzno

w dniu 29 września 2015 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy z działalności między sesjami.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2015, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerzno na lata 2015-2029 w zakresie przyjętych wielkości na rok 2015 i ich realizacja za I półrocze 2015 i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za pierwsze półrocze 2015:

a) odczytanie wniosków z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy odnośnie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2015, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerzno na lata 2015-2029 w zakresie przyjętych wielkości na rok 2015 i ich realizacja za I półrocze 2015 i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za pierwsze półrocze 2015,

b) odczytanie Uchwały Nr CCIX.368.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Świerzno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2015, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerzno na lata 2015-2029 w zakresie przyjętych wielkości na rok 2015 i ich realizacja za I półrocze 2015 i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie za pierwsze półrocze 2015.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny” w Gminie Świerzno na lata 2015-2017,

b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika na kadencję lat 2016-2019,

c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

d) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowanie posiadanej działki,

e) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2015,

f) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2015 – 2029.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie posiedzenia IX Sesji Rady Gminy Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Mądrecki

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/15863/